ربات فعال است

برای ورود به ربات به ایدی زیر مراجعه کنید @khadmatmjazi_bot